ช่องทางชำระเงิน
  • ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ

การโอนเงินผ่านธนาคาร ทางบริษัทฯ ต้องได้รับการชำระจากลูกค้าภายใน 1 วัน นับจากวันที่มีการสั่งซื้อโดยใช้หลักฐานการชำระเงิน และเลขอ้างอิงที่ถูกต้อง หากบริษัทไม่ได้รับการชำระเงินภายในกำหนดเวลา การสั่งซื้อนั้นถือเป็นอันยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน